ยินดีต้อนรับทุกท่าน สู่ประตูแห่งความรู้และความเข้าใจ Welcome to knowledge and understanding in your life.

วันพุธ, กรกฎาคม 06, 2554

ข้อมูลประเทศอาเซียน(ASEAN Information)

สามารถเข้าใจได้ดังนี้
-------------------------------------------------ประเทศเวียดนาม-----------------------------------------------------
ชื่อทางราชการ     สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม    (Socialist Republic of Vietnam)
ที่ตั้ง                    ตั้งอยู่ด้านตะวันออกของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ทิศเหนือติดกับจีน                                                   ทิศตะวันตกติดกับลาว          ทิศตะวันตกเฉียงใต้ติดกับกัมพูชา             ทิศตะวันออกติดกับทะเลจีนใต้และ อ่าวตังเกี๋ย            ทิศใต้ติดกับอ่าวไทย
พื้นที่ประเทศ        331,690 ตารางกิโลเมตร (ประมาณพื้นที่ 3 ใน 5 ของไทย)
เมืองหลวง            กรุงฮานอย (Hanoi)
ประชากร              85.8 ล้านคน (2552)
ภูมิอากาศ            อากาศร้อนชื้น อุณหภูมิต่ำสุดกับสูงสุดอยู่ระหว่าง 5 องศาเซลเซียส - 37 องศาเซลเซียส และมีฝนตกระหว่างช่วงพฤษภาคม – กันยายน
ภาษา                 ภาษาเวียดนาม
ศาสนา               ศาสนาพุทธ (มหายาน) มีจำนวนผู้นับถือมากที่สุด (ร้อยละ 9.3)                                                                            รูปแบบการปกครอง    ระบอบสังคมนิยม โดยมีพรรคคอมมิวนิสต์(Communist Party of Vietnam)
ประมุข               นายเหวียน มิง เจี๊ยต (Nguyen Minh Triet) ประธานาธิบดี
หัวหน้ารัฐบาล        นายเหวียน เติน สุง (Nguyen Tan Dung) นายกรัฐมนตรี
พรรคคอมมิวนิสต์       นายนง ดึ๊ก แหม่ง (Nong Duc Manh) เลขาธิการพรรค
หน่วยเงินตรา      ด่ง  (10 บาท ประมาณ 5,200 ด่ง)
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ                91.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ปี 2552)
รายได้ประชาชาติต่อหัว                        1,020 ดอลลาร์สหรัฐ (ปี 2551)
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ                    ร้อยละ 5.32 (ปี 2552)
สินค้านำเข้าสำคัญ             น้ำมันสำเร็จรูป เหล็กและเหล็กกล้า เส้นใยสิ่งทอ เครื่องใช้ไฟฟ้า
สินค้าส่งออกสำคัญ            สิ่งทอและเสื้อผ้า น้ำมันดิบ อาหารทะเล ข้าว ยางพารา กาแฟ รองเท้า
----------------------------------------------------ประเทศลาว--------------------------------------------------------
ชื่อทางราชกทาร     สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  (The Lao People's Democratic Republic)
ที่ตั้ง                      ตั้งอยู่ทางหนือของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ทิศเหนือติดกับจีน        ทิศตะวันตกติดกับพม่าและไทย    ทิศตะวันตกติดกับเวียดนาม                                                        และทิศใต้ติดกับกัมพูชาเป็นประเทศเดียวในภูมิภาคที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล
พื้นที่                     236,880 ตร.กม. (1/2 เท่าของประเทศไทย)
เมืองหลวง             นครหลวงเวียงจันทน์ (Vientiane)
ประชากร               ประมาณ 6 ล้านคน (2552)
ภูมิอากาศ             ทางตอนเหนือมีภูมิอากาศเย็น  ทางตอนกลางและตอนใต้คล้ายคลึงกับประเทศไทย
ภาษา                   ภาษาลาว
ศาสนา                 ศาสนาพุทธ (เถรวาท) ร้อยละ 75 และนับถือผี ร้อยละ 16-17
รูปแบบการปกครอง        ระบอบสังคมนิยม โดยมีพรรคประชาชนปฏิวัติลาวเป็นองค์กรการเมืองสูงสุดชี้นำ                            การบริหารประเทศ
ประมุข                   พลโท จูมมาลี ไซยะสอน (Lt. Gen. Choummaly Sayasone)                                                        ประธานประเทศ      สปป. ลาว (President of the Lao PDR)
หัวหน้ารัฐบาล        นายบัวสอน บุบผาวัน (Mr. Bouasone Bouphavanh) นายกรัฐมนตรี
หน่วยเงินตรา         กีบ (1 บาท เท่ากับประมาณ 250 กีบ) (2553)
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ               4.01 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (2551)
รายได้ประชาชาติต่อหัว                       835 ดอลลาร์สหรัฐ (2551)
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ                   ร้อยละ 7.9 (2551)
สินค้านำเข้าสำคัญ         รถจักรยานยนต์และส่วนประกอบ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องอุปโภคบริโภค
สินค้าส่งออกสำคัญ        ไม้ซุง ไม้แปรรูป ผลิตภัณฑ์ไม้ สินแร่ เศษโลหะ ถ่านหิน เสื้อผ้าสำเร็จรูป
----------------------------------------------------------พม่า----------------------------------------------------------
ชื่อทางราชการ      สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า   (
Republic of the Union of Myanmar)
ที่ตั้ง                    ทิศเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือติดกับจีน (2,185 กิโลเมตร)
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ติดกับลาว (235 กิโลเมตร) และไทย (2,401 กิโลเมตร)
ทิศตะวันตกติดกับอินเดีย (1,463 กิโลเมตร)และบังกลาเทศ (193 กิโลเมตร)
ทิศใต้ติดกับทะเลอันดามันและอ่าวเบงกอล
พื้นที่                   657,740 ตารางกิโลเมตร (ประมาณ 1.3 เท่าของไทย)
เมืองหลวง           เนปิดอว์
ประชากร             57.5 ล้านคน (ค.ศ. 2008)
ภาษาราชการ       พม่า
ศาสนา                พุทธ (ร้อยละ 90) คริสต์ (ร้อยละ 5) อิสลาม (ร้อยละ 3.8) ศาสนาฮินดู (ร้อยละ 0.05)
ประมุข                 พลเอกอาวุโส ตาน ฉ่วย (Senior General Than Shwe
ผู้นำรัฐบาล          พลเอก เต็ง เส่ง (General Thein Sein)
รัฐมนตรีต่างประเทศ         นายญาณ วิน (U Nyan Win)
ระบอบการปกครอง          เผด็จการทางทหาร ปกครองโดยรัฐบาลทหารภายใต้สภาสันติภาพและการพัฒนาแห่งรัฐ (State Peace and Development Council – SPDC) โดยมีประธาน SPDC เป็นประมุขประเทศ และมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้ารัฐบาล
หน่วยเงินตรา                 จั๊ต (1 USD ประมาณ 1,200 จั๊ต)
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ          9.3 พันล้าน USD
รายได้ประชาชาติต่อหัว                        97 USD
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ                    ร้อยละ 3.5
สินค้านำเข้าสำคัญ             เครื่องจักรกล ใยสังเคราะห์ น้ำมันสำเร็จรูป
สินค้าส่งออกสำคัญ            ก๊าซธรรมชาติ สิ่งทอ ไม้ซุง
-----------------------------------------------------กัมพูชา------------------------------------------------------------
ชื่อทางราชการ       ราชอาณาจักรกัมพูชา  (Kingdom of Cambodia)
ที่ตั้ง                    ตั้งอยู่กลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ทิศเหนือติดกับประเทศไทย (จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ และบุรีรัมย์) และลาว (แขวง อัตตะปือและจำปาสัก)          ทิศตะวันออกติดเวียดนาม (จังหวัดกอนทูม เปลกู ซาลาย ดั๊กลั๊ก ส่องแบ๋  เตยนิน ลองอาน ด่งท๊าบ อันซาง และเกียงซาง)
ทิศตะวันตกติดประเทศไทย (จังหวัดสระแก้ว จันทบุรี และตราด) และทิศใต้ติดอ่าวไทย
พื้นที่                      181,035 ตารางกิโลเมตร หรือมีขนาดประมาณ 1 ใน 3 ของประเทศไทย เส้นเขตแดนโดยรอบประเทศยาวประมาณ 2,000 กิโลเมตร โดยมีเส้นเขตแดนติดต่อกับประเทศไทยยาว 798 กิโลเมตร
เมืองหลวง              ราชธานีพนมเปญ
ประชากร                14.45 ล้านคน (2552)
ภาษาราชการ          ภาษาเขมร
ศาสนา                  พุทธเถรวาท (มหานิกาย ร้อยละ 90 และธรรมยุตินิกาย)
ประมุข                   พระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดม สีหมุนี
ผู้นำรัฐบาล             สมเด็จอัคคมหาเสนาบดีเดโชฮุน เซน นายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรีต่างประเทศ         นายฮอร์ นัมฮง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและ                   ความร่วมมือระหว่างประเทศ
ระบอบการปกครอง           ระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญ
หน่วยเงินตรา                  เรียล (1 เรียล ประมาณ 0.0083 บาท)
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ          10.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (2552)
รายได้ประชาชาติต่อหัว                        635 ดอลลาร์สหรัฐ* (2552)
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ                    ร้อยละ -1.5 (2552)
สินค้านำเข้าสำคัญ           ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม วัสดุก่อสร้าง เครื่องจักร ยานพาหนะ เครื่องใช้ไฟฟ้า    เครื่องดื่ม                   ผ้าผืน และผลิตภัณฑ์ยาง
สินค้าส่งออกสำคัญ          เสื้อผ้า สิ่งทอ รองเท้า ปลา ไม้ ยางพารา บุหรี่ ข้าว และข้าวโพด
-----------------------------------------------------ฟิลิปปินส์---------------------------------------------------------
ชื่อทางราชการ        สาธารณรัฐฟิลิปปินส์  (Republic of the Philippines)
ที่ตั้ง     ทิศตะวันตกและทิศเหนือติดกับทะเลจีนใต้
ทิศตะวันออกและทิศใต้ติดกับมหาสมุทรแปซิฟิก
เมืองหลวง             กรุงมะนิลา
ประชากร               92 ล้านคน
ภูมิอากาศ              อากาศเมืองร้อน
ภาษา                    ฟิลิปิโน และอังกฤษเป็นภาษาราชการ
ศาสนา                  โรมันคาธอลิกร้อยละ ๘๓ โปรเตสแตนท์ร้อยละ ๙ มุสลิมร้อยละ ๕
หน่วยเงินตรา         เปโซ (๔๘.๖๔ เปโซ ต่อ ๑ ดอลลาร์สหรัฐ – มีนาคม ๒๕๕๐)
ผลิตภันฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP)            ๑๑๖.๔ พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (๒๕๔๙)
รายได้ประชาชาติต่อหัว             ๑,๔๒๘ ดอลลาร์สหรัฐ (๒๕๔๙)(GDP per capita)
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ         ร้อยละ ๕.๔ (๒๕๔๙)
-------------------------------------------------------บรูไน-----------------------------------------------------------
ชื่อทางราชการ        บรูไนดารุสซาลาม  (Brunei Darussalam)
ที่ตั้ง         ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะบอร์เนียว     (ละติจูดที่ 5 เหนือเส้นศูนย์สูตร)
พื้นที่        5,765 ตารางกิโลเมตร โดยพื้นที่ร้อยละ 70 เป็นป่าไม้เขตร้อน
เมืองหลวง          บันดาร์เสรีเบกาวัน (Bandar Seri Begawan)
ประชากร            393,000 คน (2551)
ภาษาราชการ      ภาษามาเลย์ (Malay หรือ Bahasa Melayu)
ศาสนา               อิสลาม (67%) พุทธ (13%) คริสต์ (10%) และฮินดู (10%)
ประมุขและหัวหน้าฝ่ายบริหาร        สมเด็จพระราชาธิบดี ฮัจญี ฮัสซานัล โบลเกียห์ มูอิซซัดดิน วัดเดาละห์                    (Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah) สมเด็จพระราชาธิบดีองค์ที่ 29
รัฐมนตรีต่างประเทศ                    เจ้าชายโมฮาเหม็ด โบลเกียห์ (Prince Mohamed Bolkiah)
ระบอบการปกครอง                      สมบูรณาญาสิทธิราชย์ โดยมีสมเด็จพระราชาธิบดีเป็นองค์ประมุขผู้นำรัฐบาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
หน่วยเงินตรา                             บรูไนดอลลาร์ (1 บรูไนดอลลาร์ ประมาณ 24.07 บาท)
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ          14,553 พันล้าน USD (2551)
รายได้ประชาชาติต่อหัว               36,000 USD (2551)
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ           ร้อยละ -1.9 (2551)
สินค้านำเข้าสำคัญ          เครื่องจักรอุตสาหกรรม รถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า สินค้าเกษตร อาทิ ข้าวและผลไม้
สินค้าส่งออกสำคัญ         น้ำมันดิบ ก๊าซธรรมชาติ
-----------------------------------------------------มาเลเซีย----------------------------------------------------------
ชื่อทางราชการ         มาเลเซีย  (Malaysia)
ที่ตั้ง                       ตั้งอยู่ในเขตเส้นศูนย์สูตร ประกอบด้วยดินแดนสองส่วน คือ มาเลเซียตะวันตก ตั้งอยู่บนคาบสมุทรมลายู ประกอบด้วย 11 รัฐ คือ ปะหัง สลังงอร์ เนกรีเซมบิลัน มะละกา ยะโฮร์ เประ กลันตัน ตรังกานู ปีนัง เกดะห์ และปะลิส มาเลเซียตะวันออก ตั้งอยู่บนเกาะบอร์เนียว (กาลิมันตัน) ประกอบด้วย 2 รัฐ คือ ซาบาห์ และ ซาราวัก นอกจากนี้ยังมีเขตการปกครองภายใต้สหพันธรัฐ อีก 3 เขต คือ กรุงกัวลาลัมเปอร์ (เมือหลวง) เมืองปุตราจายา (เมืองราชการ) และเกาะลาบวน
พื้นที่                      329,758 ตารางกิโลเมตร ( ประมาณ 64% ของไทย)
เมืองหลวง              กรุงกัวลาลัมเปอร์
ประชากร                28.3 ล้านคน
ภาษาราชการ         มาเลย์
ศาสนา                  อิสลาม (60%) พุทธ (19%) คริสต์ (12%)
ประมุข                   สมเด็จพระราชาธิบดีอัลวาทิก ตวนกู มิซาน ไซนัล อาบีดีน อิบนี อัลมาร์ฮูม สุลต่านมะห์มูด อัลมุกตาฟี บิลลาห์ ชาห์ สมเด็จพระราชาธิบดีองค์ที่ 13 (His Majesty Al-Wathiqu Billah Tuanku Mizan Zainal Abidin ibni Al-Marhum Sultan Mahmud Al-Muktafi Billah Shah)
ผู้นำรัฐบาล             ดาโต๊ะ ซรี มูห์ฮัมหมัด นาจิบ บิน ตุน อับดุล ราซัก (Dato’ Sri Mohd Najib bin Tun Abdul Razak)
หน่วยเงินตรา          ริงกิต (1 ริงกิตประมาณ 10.22 บาท )
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ            196 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณการ ปี 2552)
รายได้ประชาชาติต่อหัว                          6,919 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณการ ปี 2552)
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ ลดลง             ร้อยละ 2.4 (ประมาณการ ปี 2552)
สินค้านำเข้าสำคัญ         ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักรและอุปกรณ์ เคมีภัณฑ์ อุปกรณ์ด้านการขนส่ง ผลิตภัณฑ์โลหะ
สินค้าส่งออกสำคัญ         ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ น้ำมันปาล์ม เคมีภัณฑ์                                                          ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) น้ำมันดิบ
-----------------------------------------------------สิงคโปร์--------------------------------------------------------
ชื่อทางราชการ              สาธารณรัฐสิงคโปร์  (Republic of Singapore)
เมืองหลวง                    สิงคโปร์
ที่ตั้ง                             เป็นเกาะ (island city-state) ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของคาบสมุทรมาเลย์ (ห่างจากคาบสมุทรประมาณ 137 กิโลเมตร) ทิศเหนือติดกับรัฐยะโฮร์ มาเลเซีย (Johor Bahru) ทิศตะวันออก ติดทะเลจีนใต้ ทิศตะวันตกติดมาเลเซียและช่องแคบมะละกา ทิศใต้ติดช่องแคบมะละกา ใกล้กับเกาะเรียล (Riau) ของอินโดนีเซีย
พื้นที่                            699.4 ตารางกิโลเมตร (ประมาณเกาะภูเก็ต)
ประชากร                      4.98 ล้านคน (2552)
ศาสนา                        พุทธ (ร้อยละ 42.5) อิสลาม (ร้อยละ 14.9) คริสต์ (ร้อยละ 14.6) ฮินดู (ร้อยละ 4) ไม่นับถือศาสนา (ร้อยละ 25)
ภาษาราชการ               อังกฤษ จีน มลายูและทมิฬ
ประมุข                        นายเอส อาร์ นาธาน (2542-ปัจจุบัน) ประธานาธิบดี
ผู้นำรัฐบาล                  นายลี เซียน ลุง (2547-ปัจจุบัน) นายกรัฐมนตรี
รูปแบบการปกครอง      ระบอบสาธารณรัฐแบบรัฐสภา (Parliamentary Parliament) มีสภาเดียว (Unicameral parliament) มีประธานาธิบดีเป็นประมุขของรัฐ (วาระ 6 ปี) และนายกรัฐมนตรีเป็นผู้นำรัฐบาล/หัวหน้าฝ่ายบริหาร (วาระ 5 ปี)
เงินตรา                      ดอลลาร์สิงคโปร์
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ                    181.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (2551)
รายได้ประชาชาติต่อหัว                                  40,356 ดอลลาร์สหรัฐ (2551)
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ                              ร้อยละ 1.1
สินค้าส่งออก                          เครื่องจักรกล เครื่องไฟฟ้า เคมีภัณฑ์ เสื้อผ้า
สินค้านำเข้า                           เครื่องจักรกล ชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า น้ำมันดิบ เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์อาหาร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น